Jeśli chcemy wyświetlać czas w formacie gg:mm należy:


1. Stwórz cechę użytkownika "Zmienna" typu string


2. Przygotuj skrypt, który zawiera:

local a

a=string.sub(tostring(CLU->Time),1,5)

CLU->Zmienna=a


3. Aby czas był aktualizowanyskrypt należy uruchamiać co 60 000ms 


Wartość cechy "Zmienna" można teraz wyświetlić na Grenton Smart Panel lub w aplikacji mobilnej.