Beacony BLE to nadajniki sygnału Bluetooth, dzięki którym możemy w systemie Grenton realizować funkcjonalności One Button oraz Beacon Zone. Do ich obsługi obsługi, smartfon bądź tablet musi być wyposażony w Bluetooth 4.0 oraz system Android w wersji co najmniej 4.4. Aplikacja Home Manager zainstalowana na urządzeniu ustala swoją pozycję na podstawie sygnałów z beaconów (wysyłanych po bluetooth), a następnie komunikuje się z systemem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.


Do zrealizowania poniższej funkcjonalności potrzebujesz:

  • nadajnik sygnału Bluetooth - Beacon BLE
  • urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją Home Manager, wspierające obsługę standardu Bluetooth 4.0
  • środowisko do tworzenia logiki sytemu Object Manager


Realizowanie wspomnianej funkcjonalności wymagać będzie utworzenia:

  • interfejsu aplikacji mobilnej


Dodanie modułu Beacon BLE


W celu dodania Beacona do projektu przejdź do narzędzia do wykonywania interfejsu aplikacji mobilnej Visual Builder w oprogramowaniu do tworzenia logiki systemu Object Manager.


Następnie skorzystaj z wcześniej utworzonego interfejsu lub utwórz nowy interfejs aplikacji mobilnej.


Otwórz okno edycji strony aplikacji mobilnej klikając dwukrotnie na odpowiednią stronę na liście interfejsów aplikacji mobilnej. 


Na wybranej stronie interfejsu z palety Komponenty, znajdującej się po prawej stronie ekranu, umieść ikonę One Button (lub Beacon Zone).


Po przeciągnięciu ikony One Button (lub Beacon Zone) na obszar roboczy strony aplikacji mobilnej pojawi się okno konfiguracji Beacona.


Okno składa się z trzech zakładek: 

  • Źródło - źrodło generowane jest automatycznie - brak możliwości zmian właściwości tego elementu,
  • Beacony - zawiera informacje identyfikacyjne modułu oraz umożliwia przypisanie akcji do zdarzeń generowanych przy użyciu Beacona,
  • Parametry - dla funkcjonalności One Button określa położenie Beacona na stronie interfejsu aplikacji mobilnej; dla funkcjonalności Beacon Zone automatycznie umieszczany jest, niewidoczny podczas użytkowania, pasek w dolnej części interfejsu aplikacji mobilnej - brak możliwości zmian właściwości tego elementu.


W zakładce Beacony podaj preferowaną nazwę Beacona, która będzie wyświetlana w Home Managerze oraz Beacon ID (SN) - adres MAC Beacona.


Do wyszukania adresu MAC wybranego Beacona można posłużyć się darmowym programem Locate Beacon, który dostępny jest w sklepie Google Play. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu należy wybrać opcję Locate Beacons.


W nowo otwartym oknie pokazane zostaną wszystkie widoczne w zasięgu urządzenia Beacony.


Z wyświetlonych parametrów Beacona odczytaj adres MAC, który następnie wprowadź w polu Beacon ID (SN) w zakładce Beacony


Dla funkcjonalności One Button dla zdarzenia OnClick należy zdefiniować funkcjonalność, która zostanie zrealizowana po naciśnięciu ikony w aplikacji mobilnej Home Manager.


Funkcjonalności Beacon Zone posiada 3 zdarzenia: 

  • OnZoneEnter - generowany przy wejściu w strefę zasięgu Beacona, 
  • OnZoneStay - generowany przy przebywaniu w strefie zasięgu Beacona,
  • OnZoneOut - generowany przy przy opuszczaniu strefy zasięgu Beacona.

Do każdego z tych zdarzeń przypisać można inne funkcjonalności, które będą realizowane w zależności od lokalizacji.


Konfiguracja modułu Beacon BLE w aplikacji mobilnej Grenton Home Manager

Po zakończeniu dodawania Beaconów do interfejsu należy wyślij interfejs na aplikację mobilną Grenton Home Manager. W tym celu zaznacz interfejs mobilny, do którego przypisany został dodawan Beacon, po czym naciśnij poniższy przycisk na pasku narzędzi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Po zapisaniu interfejsu na urządzeniu, przejdź do Ustawień.


W Ustawieniach przejdź do zakładki Beacony BLE, która umożliwia ustawienie progu zadziałania każdego z Beconów.


Zakładka Beacony BLE wyświetla wszystkie Beacony znajdujące się w projekcie wraz z aktualną mocą sygnału.


Po wybraniu konkretnego Beacona można ustawić dowolny próg jego zadziałania w zakresie 0-100, który odpowiada procentowej wartości mocy sygnału deklarowaną przez producenta urządzenia.


Działanie przycisku w aplikacji zależy od ustawionego progu zadziałania oraz odległości urządzenia mobilnego od Beacona. Widok przycisku OneButton w zależności od przebywania w zasięgu Beacona przedstawiono poniżej.


Przycisk One Button, analogicznie jak zwykłe przyciski interfejsu aplikacji mobilnej Home Manager, można umieszczać w formie widżetów na ekranie głównym urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.