System domu inteligentnego Grenton daje możliwość swobodnego sterowania domem z każdego miejsca na świecie. Siedząc w pracy, czy będąc w podróży służbowej możemy bez problemu kontrolować stan naszej inwestycji i zarządzać jego funkcjami w sposób zdalny.


Aby zdalny dostęp do systemu Grenton był możliwy system powinien spełniać następujące wymagania:

  • system Grenton musi być w pełni skonfigurowany,
  • utworzone interfejsy aplikacji mobilnej muszą być przesłane do urządzeń mobilnych, z których realizowany ma być zdalny dostęp,
  • dostawca usług internetowych musi zapewnić dostęp do stałego, zewnętrznego adresu IP,
  • router/punkt dostępu zapewnia możliwość przekierowania portów.


Konfiguracja systemu

Instrukcja została przygotowana dla układu, w którym jednostka centralna połączona jest do routera widocznego przez zewnętrzny, stały adres IP.


Przed przystąpieniem do konfiguracji zdalnego dostępu:


1. Upewnij się, że jednostka centralna została połączona do routera sieci lokalnej, oraz adres jednostki centralnej został nadany z puli adresów tego routera.

2. Sprawdź adres jednostki centralnej nadanej przez router sieci lokalnej. W tym celu kliknij dwukrotnie na ikonę jednostki centralnej.


3. W nowo otwartym oknie odczytaj informacje z zaznaczonego poniżej pola.

(Kliknij aby powiększyć)


Dla analizowanego przypadku adres jednostki centralnej to:

192.168.1.2 


Adres ten będzie wykorzystywany do wykonania przekierowania portów.


Ustawienie przekierowania portów w routerze sieci lokalnej

UWAGA!

Ustawienia przekierowania portów dla każdego routera mogą się różnić! Poniżej przedstawiona została ogólna procedura postępowania.


1. Wejdź do ustawień routera sieci lokalnej. Aby tego dokonać musisz być podłączony do sieci lokalnej, w której znajduje się jednostka centralna. 

2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w polu adresu, adres IP routera sieci lokalnej aby wejść do jego ustawień - domyślny adres znajduje się najczęściej na spodzie części routera sieci lokalnej.

3. Jeżeli jest to wymagane, zaloguj się przy pomocy danych logowania - domyślny login i hasło znajdują się najczęściej, w formie naklejki, na spodzie części routera sieci lokalnej. Domyślne dane możesz również znaleźć w dedykowanych narzędziach internetowych dostępnych np. POD TYM ADRESEM.


Jeżeli wprowadzony adres IP lub dane logowania są nieprawidłowe oznacza to, że zostały one zmienione przez administratora sieci. Skontaktuj się z administratorem sieci w celu dostępu do ustawień routera.


4. W ustawieniach routera wyszukaj pozycji dotyczącej przekierowania portów - "Port Forwarding" lub podobne.

5. Wykonaj przekierowanie zewnętrznego portu 1234 na wewnętrzny port 1234 lokalnego adresu jednostki centralnej z wykorzystaniem protokołu UDP. Przykładowa konfiguracja została przedstawiona poniżej.


(Kliknij aby powiększyć)


6. Zapisz ustawienia routera - w niektórych przypadkach konieczne może być zrestartowanie urządzenia.


Upewnij się, że komunikacja z zewnątrz nie jest blokowana przez wewnętrzne ustawienia routera.


Konfiguracja aplikacji mobilnej Home Manager

1. Uruchom aplikację mobilną Home Manager.

2. Upewnij się, że do aplikacji mobilnej wgrany został interfejs, za pomocą którego realizowana miałaby być funkcjonalność zdalnego dostępu.

3. Przejdź do ekranu głównego aplikacji mobilnej i wejdź do Ustawień klikając w ikonę znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.

(Kliknij aby powiększyć)


4. W ustawieniach kliknij w pozycję "Zdalny dostęp: Ustawienia zewnętrznego adresu IP dla CLU."

(Kliknij aby powiększyć)


5. Z pokazanej listy dostępnych interfejsów wybierz ten, dla którego skonfigurowany ma zostać zdalny dostęp.


6. W następnym oknie wyświetlona zostanie aktualna konfiguracja sieciowa systemu:

  • Adres lokalny - lokalny adres IP jednostki centralnej,
  • Adres zdalny - zewnętrzny adres IP sieci, do której podłączona jest jednostka centralna wraz z numerem portu, który został jej przypisany.

Jeżeli podany adres zdalny różni się od rzeczywistego zewnętrznego adresu IP należy dokonać zmiany klikając w okno adresu.

(Kliknij aby powiększyć)


6. W nowo otwartym oknie dokonaj zmian zgodnie z rzeczywistym adresem IP urządzenia.

(Kliknij aby powiększyć)


8. Naciśnij OK aby zaakceptować zmiany.Uruchomienie zdalnego dostępu

Aplikacja mobilna Home Manager automatycznie przełącza się z komunikacji lokalnej na komunikacje zdalną. Aby zdalny dostęp był możliwy, urządzenie mobilne musi spełniać następujące warunki:

  • zdalny dostęp musi być poprawnie skonfigurowany,
  • urządzenie musi być podłączone do sieci internetowej innej niż lokalna (do której podłączony jest system) lub musi mieć włączone dane sieci komórkowej ("internet w telefonie")

W celu uruchomienia zdalnej komunikacji z systemem uruchom interfejs, dla którego wykonywana była konfiguracja zdalnego dostępu, wybierając go z listy interfejsów:

(Kliknij aby powiększyć)


Jeżeli był on domyślnym interfejsem naciśnij przycisk:

(Kliknij aby powiększyć)


W pierwszej kolejności aplikacja Home Manager próbować będzie nawiązać połączenie poprzez sieć lokalną. W momencie wykrycia braku możliwości połączenia, nastąpi przełączenie na komunikacje zdalną.